عقدی است که مدیون ملزم به پرداخت طلب طلبکار به ثالث میشود ( از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث )

نوشته‌ها

آنچه باید درباره چک بدانیدadljooyan.com

آنچه باید درباره چک بدانید

/
آنچه باید درباره چک بدانید : در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه مبلغ چک…