حق شفعه حقی عینی، مالی و فوری است که به شریک ملک قابل تقسیم داده می شود تا درصورت فروش ملک توسط شریک دیگر به شخص ثالث، شریک با استفاده از آن حق و پرداخت همان میزان ثمن به خریدار، صاحب کل ملک شود. قانونگذار در ماده 808 حق شفعه را اینطور تعریف نموده است:« هر ‌گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیع (سهم فروخته‌شده) را تملک کند که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.»

نوشته‌ها

الزام به تحویل ملک معوضhttps://adljooyan.com/

الزام به تحویل ملک معوض

/
الزام به تحویل ملک معوض: الزام به تحویل ملک معوض درخواستی می باشد که ب…