حدود جمع حد بوده و مرتبط با جرایم حق اللهی می باشد و به مجازات هایی گفته می شود که کیفیت و مقدار آن توسط شارع تعیین شده و میزان ثابت و مشخصی دارند. جرایم حدی عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، قذف، سب النبی، شرب خمر، سرقت حدی، محاربه، بغی و افساد فی الارض.

نوشته‌ها

توبه و مجازات آن

/
توبه در لغت از ریشه توب گرفته شده و به معنای بازگشت و رجوع م…