به جرایمی که به صرف ارتکاب عمل واقع شده تحقق می یابند اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب عامل رسیده یا نرسیده باشد جرایم مطلق می گویند.

نوشته‌ها

رشا و ارتشاhttps://adljooyan.com

رشا و ارتشا (رشوه دادن)!!

/
رشا و ارتشا : رشوه دادن و رشوه گرفتن از جمله جرایم کیفری کهن در…