حق الله جرایمی است که بیشتر در غالب گناه و در رابطه شخص با خدا اتفاق می افتد. مثل ترک نماز. گاه این رفتار جنبه جرم به خودش گرفته که از آن به جرایم حق اللهی تعبیر می شود. در واقع جرایم حق اللهی هر جرمی است که بالذات معصیت الهی و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد.

نوشته‌ها

توبه و مجازات آن

/
توبه در لغت از ریشه توب گرفته شده و به معنای بازگشت و رجوع م…