دایره شمول این جرایم گسترده بوده و حتی ممکن است مشمول موارد منکراتی که ضمانت اجرای کیفری ندارد نیز بشود. به طور کلی سو استفاده جنسی، تعرض و آزار جنسی از مهمترین جرایم جنسی شناخته شده در قانون می باشند.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی رابطه نامشروع غیر از زناhttps://adljooyan.com

مشاوره حقوقی رابطه نامشروع غیر از زنا

/
مشاوره حقوقی رابطه نامشروع غیر از زنا : در جوامع با فرهنگ های…