تکرار جرم عبارت است از اینکه مرتکب رفتار مجرمانه پس از محکومیت، مجددا اقدام به انجام همان فعل مجرمانه یا فعل مجرمانه دیگر نماید. به عبارت دیگر هرگاه مجرمی بعد از محکومیت، دوباره مرتکب جرایم تعزیری درجه یک تا شش شود تکرار جرم تحقق یافته است. به موجب ماده 136 از قانون مجازات اسلامی:« هرگاه كسی سه بار مرتكب یك نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.» و نیز ماده 137 از همان قانون بیان می دارد: «هركس به موجب حكم قطعی به یكی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محكوم شود و از تاریخ قطعیت حكم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتكب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداكثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محكوم می شود.»

البته نباید فراموش کرد که مقررات تکرار جرم در جرایم سیاسی، مطبوعاتی و اطفال اجرا نمی شود.(ماده 138 قانون مجازات اسلامی)

نوشته‌ها

توبه و مجازات آن

/
توبه در لغت از ریشه توب گرفته شده و به معنای بازگشت و رجوع م…