تولیت به معنای ولایت دادن و رسیدگی به امری را برعهده کسی گذاشتن می باشد.

نوشته‌ها

وقف مال

/
وقف در لغت به معنای ایستادن، توقف و حبس کردن می باشد و در اص…