توبه گر به شخص توبه کننده که از جرم یا گناه خود پشیمان گشته و ندامت وی برای قاضی احراز شده باشد گفته می شود. توبه گر باید علاوه بر ندامت اظهار استغفار کند و به جبران خسارات وارده به دیگران برآید.

نوشته‌ها

توبه و مجازات آن

/
توبه در لغت از ریشه توب گرفته شده و به معنای بازگشت و رجوع م…