بعد از تصفیه ی ترکه، تقسیم ترکه صورت می گیرد. طبق ماده‌ی ۸۶۸ قانون مدنی شرط استقرار مالکیت ورثه نسبت به ماترک، پرداخت دیون و وصایای متوفاست.

درخواست تقسیم ترکه صرفا از سوی وراث و در دادگاه صالح (و نه شورای حل اختلاف) قابل طرح شناخته شده است.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی تقسیم ترکهhttps://adljooyan.com

مشاوره حقوقی تقسیم ترکه

/
مشاوره حقوقی تقسیم ترکه : در جهان کنونی، تقسیم ترکه متوفی به صورت سنتی ا…
ابطال تقسیم نامه ارثhttps://adljooyan.com/

ابطال تقسیم نامه ارث

/
ابطال تقسیم نامه ارث: در بعضی از خانواده ها پیش می آید که وراث بعد از فو…