تقسیط به حالتی گفته می شود که به موجب آن شخص از پرداخت نفقه گذشته زوجه خویش امتناع کرده یا ناتوان از پرداخت بوده و با درخواست زوجه و به موجب حکم دادگاه ملزم به پرداخت نفقه معوقه شده ولیکن امکان پرداخت آن به نحو کلی و یکجا ممکن نبوده و از دادگاه درخواست تقسیط آن را می نماید. دادگاه هم با بررسی شرایط معیشتی و درآمد زوج اقدام به قسط بندی در پرداخت نفقه گذشته زوجه میکند.

نوشته‌ها

وکیل نفقهhttps://adljooyan.com

وکیل نفقه , بهترین وکیل نفقه در تهران

/
وکیل نفقه , بهترین وکیل متخصص نفقه در تهران : نفقه یکی از حقو…
نحوه دریافت نفقه زنhttps://adljooyan.com/

نفقه زن

/
نفقه زن : بعد از ازدواج و تشکیل خانواده ریاست خانواده بر عهده مرد می …