تفکیک در لغت به معنای جدا کردن دو چیز از یکدیگر و در اصطلاح حقوقی تجزیه کردن مال غیرمنقول به قطعات کوچک تر را گویند.

نوشته‌ها

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

/
الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی: اصولا بعد از عملیات ساخت و ساز ساخ…