داشتن چند همسر برای مرد تعدد زوجه یا زوجات نامیده می شود.

نوشته‌ها

تکالیف زوجین بعد از نکاحadljooyan

تکالیف زوجین بعد از نکاح

/
تکالیف زوجین بعد از نکاح : با ازدواج ، زوجین همانند دو طرف یک قر…