وارد آوردن هر گونه صدمه یا لطمه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به نحو جزیی یا کلی بر اموال یا اشیا متعلق به غیر اعم از مالک حقیقی یا حقوقی

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی تخریبhttps://adljooyan.com

مشاوره حقوقی تخریب

/
مشاوره حقوقی تخریب : این جرم پدیده نوظهوری نمی باشد بلکه انسا…