تحریر در لغت به معنای نوشتن می باشد و تحریر ترکه به معنای صورت برداری از دارایی متوفی اعم از اموال منقول و غیرمنقول ماترک می باشد.

نوشته‌ها

قرار مقدماتی

/
قرار مقدماتی : قرار اعدادی قراری است که از جانب بازپرس یا دادگاه …