زمان تحویل دادخواست و شروع دعوای خواهان علیه خوانده‌ تا صدور حکم توسط دادگاه ممکن است بازده زمانی طولانی باشد که ممکن است دراین فاصله اموال از جانب خوانده منتقل شوند . بدین ترتیب تامین خواسته اقدامی است که از این عمل جلوگیری می کند.

نوشته‌ها

ممانعت از خروج فرزند از کشور

/
ممانعت از خروج فرزند از کشور: فرزند تا زمان رسیدن به سن قانونی …

اظهارنامه

/
اظهارنامه: یکی از مواردی که به منظور مطالبه حق در برخی موارد و پی…

قرار مقدماتی

/
قرار مقدماتی : قرار اعدادی قراری است که از جانب بازپرس یا دادگاه …