به تاجری گفته می شود که به موجب رای دادگاه بخاطر ناتوانی از انجام تعهدات خویش و نیز عدم امکان پرداخت دیون خود به طلبکاران، حکم ورشکستگی اش صادر شده باشد. به تاجر ورشکسته، معسر یا مفلس نیز گفته می شود.

نوشته‌ها

صدور حکم حجرhttps://adljooyan.com/

صدور حکم حجر

/
صدور حکم حجر : حجر در لغت به مانع شدن و جلوگیری کردن فردی از انج…
صدور حکم حجرhttps://adljooyan.com/

ورشکستگی به تقلب

/
ورشکستگی به تقلب: به موجب قانون تجارت، ورشکستگی حالتی است که شخص تاجر…