مهم ترین دلیل اثبات موضوعات است که در قوانین قضائی نیز بعنوان یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا مطرح است.

در بسیاری از روایات، بینه با قراینی از عدالت و تعداد همراه است و آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر می کنند.

نوشته‌ها

استرداد جهیزیهhttps://adljooyan.com/

استرداد جهیزیه

/
استرداد جهیزیه : به اموال و وسایل و ابزار آلات اولیه زندگی که …