سن بلوغ سنی است که در آن دختران و پسران از لحاظ جسمانی و بعضاً فکری و اجتماعی به بلوغ می‌رسند.

در ایران برای پسران تمام شدن ۱۵ سال هجری قمری و برای دختران تمام شدن ۹ سال هجری قمری سن بلوغ شرعی است.

نوشته‌ها

ادله اثبات دعوی

/
ادله اثبات دعوی: به موجب قوانین و مقررات، اصل بر صحت و حقیقت اعمال و افراد…