به موجب قانون مجازات اسلامی بزه دیده ، قربانی، شاکی یا مجنی علیه شخصی است که براثر جنایت بر وی ضرر وارد شده است. اعم از ضرر جانی، مالی، حیثیتی و …

نوشته‌ها

سنگسار (رجم)

/
سنگسار (رجم): در قوانین کیفری قانون گذار سعی در حمایت از جان، …