زن و مردی که به سن بلوغ رسیده باشند را بالغ می نامند. مطابق تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری می باشد.

نوشته‌ها

صدور حکم رشدhttps://adljooyan.com/

صدور حکم رشد

/
صدور حکم رشد : مطابق قانون و شرع همه افراد بعد از تولد این حق ر…