کسی که ازطرف وزارتخانه ها و اداره ها به کارهای کارمندان و کارکنان رسیدگی کرده و درستی یا نادرستی کارهای آنها را به رئیس یا وزیر گزارش می دهد.

نوشته‌ها

بازرس شرکتhttps://adljooyan.com

بازرس شرکت

/
بازرس شرکت: مطابق قانون هر شرکت تجاری می بایست یک بازرس داشته باشد.…