بازرس یا بازرسین هر شرکت کسانی هستند که در شرکت اختیار نظارت بر تصمیمات هیأت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر را دارا بوده و از حق هرگونه اظهار نظر در امور جاری و مالی شرکت برخوردار هستند و از چنان جایگاهی برخوردار هستند که به موجب قانون، حیات یک شرکت بعد از انتخاب اولین بازرس یا بازرسان آغاز می شود.

نوشته‌ها

وکیل متخصص ثبت شرکت

/
وکیل متخصص ثبت شرکت شرکت مجموعه ای متشکل از افراد (بیش از…