در معنای عام انحصار وراثت به معنای مشخص شدن و محصور گشتن وراث متوفی به منظور مشخص شدن تعداد وراث و سهام آنان می باشد. مراحل انحصار وراثت عبارتند از: تقاضای انحصار وراثت از جانب وراث یا ذی نفعان، ارائه مدارک و مستندات به دادگاه صالح، انتشار آگهی و…

مدارک لازم برای حصر وراثت عبارتند از:

1- درخواست انحصار وراثت به انضمام اصل گواهی فوت متوفی و کپی آن

2- گواهی امضا مشتمل بر امضای دو شاهد در رابطه با تعیین تعداد وراث متوفی و تایید آن توسط دفتر اسناد رسمی.

3- ارائه رسید اظهارنامه کلیه اموال و دارایی های معرفی شده به اداره دارایی به پیوست درخواست انحصار وراثت.

4- ارائه اصل و کپی برابر اصل شده شناسنامه کلیه وراث در محضر دادگاه.

نوشته‌ها

مرحله به مرحله انحصار وراثتadljooyan

مرحله به مرحله انحصار وراثت بوسیله وکیل گروه وکلای عدل جویان

/
بهترین وکیل انحصار وراثت تهران , مرحله به مرحله انحصار وراثت بوسیله گ…
تقسیم ماترکhttps://adljooyan.com/

تقسیم ماترک ، تقسیم ارث

/
تقسیم ماترک : بعد از پرداخت دیون و مطالبات متوفی هرآنچه از ت…
گواهی حصر وراثتhttps://adljooyan.com/

گواهی حصر وراثت

/
گواهی حصر وراثت : همه افراد بعد از وفات خود ممکن است اموال و…
گواهی حصر وراثتhttps://adljooyan.com/

بیمه عمر و انواع آن

/
بیمه عمر و انواع آن: یکی از دغدغه های ذهنی افراد بحث دوران کهولت …