به مالی گفته می‌شود که از جایی به جای دیگر قابل انتقال نباشد. مانند زمین و معدن.

نوشته‌ها

الزام به تحویل مبیعhttps://adljooyan.com/

الزام به تحویل مبیع

/
 الزام به تحویل مبیع : آنچه در  الزام به تحویل مبیع باید بدانیم؟به…