اماره در لغت به معنای نشانه و علامت می باشد و در اصطلاح حقوق به موجب ماده 1321 قانون مدنی اماره عبارت است از:« اوضاع و احوالی که به حکم قانون يا در نظر قاضی دليل بر امری شناخته می شود.» اماره به دو دسته اماره قانونی و اماره قضایی تقسیم می شود.

اماره قضایی اماره ای است که به تصویب قانون گذار نرسیده است و بر طبق نظر دادرس یا به صلاح دید قاضی تعیین می شوند. در واقع اماره قضایی اوضاع و احوالي است که به نظر قاضی دليل بر امری شناخته می شود و سبب رفع ابهام و رسیدن به یقین می شود.

نوشته‌ها

قرار مقدماتی

/
قرار مقدماتی : قرار اعدادی قراری است که از جانب بازپرس یا دادگاه …