اقرار یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوی می باشد و عبارت است از اخبار حقی مبنی بر منفعت دیگری و به ضرر خویش. اقرار به دو دسته کتبی و شفاهی تقسیم می شود. منظور از اقرار کتبی اقرار معتبری است که فرد به صورت رسمی و در غالب سند یا به صورت عادی و دست نویس نوشته باشد.

نوشته‌ها

ادله اثبات دعوی

/
ادله اثبات دعوی: به موجب قوانین و مقررات، اصل بر صحت و حقیقت اعمال و افراد…