اقامتگاه جایگاه حقوقی شخص را در یک کشور مشخص می نماید.

اقامتگاه از جمله مفاهیم حقوقی مشترک در حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی است.

وفق مادهٔ ۱۰۰۲ قانون مدنی ایران « اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخص عیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود.

نوشته‌ها

تعدد زوجه در نظام حقوقیadljooyan

تعدد زوجه در نظام حقوقی

/
تعدد زوجه در نظام حقوقی : بعضی از مردان همزمان با داشتن همسر اقدام به…
رفع مهروموم ترکهhttps://adljooyan.com

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

/
مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی:سند چیست؟ طبق تعریف قانون مدنی از ای…
رفع مهروموم ترکهhttps://adljooyan.com

رفع مهروموم ترکه

/
رفع مهروموم ترکه: مهر و موم ترکه به معنای پلمپ کردن اموال متوف…
رفع مهروموم ترکهhttps://adljooyan.com

شرکت تضامنی

/
شرکت تضامنی :  یکی از هفت شرکت شناخته شده در قانون تجارت می باشد ک…
رفع مهروموم ترکهhttps://adljooyan.com

وکیل متخصص تقسیم ترکه

/
وکیل متخصص تقسیم ترکهترکه متوفی عبارت است از اموال و حقوق …