اقامتگاه جایگاه حقوقی شخص را در یک کشور مشخص می نماید.

اقامتگاه از جمله مفاهیم حقوقی مشترک در حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی است.

وفق مادهٔ ۱۰۰۲ قانون مدنی ایران « اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخص عیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

/
مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی:سند چیست؟ طبق تعریف قانون مدنی از ای…

شرکت تضامنی

/
شرکت تضامنی :  یکی از هفت شرکت شناخته شده در قانون تجارت می باشد ک…

وکیل متخصص تقسیم ترکه

/
وکیل متخصص تقسیم ترکه ترکه متوفی عبارت است از اموال و حقوق …