در لغت به معنی نادیده انگاشتن و مسامحه بوده و در اصطلاح حقوقی توافق دو طرف یک قرارداد در از میان بردن آثار آن در آینده را اقاله گویند. در واقع درخواست کردن یک طرف عقد و پذیرفتن طرف مقابل در برهم خوردن عقد را اقاله می نامند.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

/
مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی:سند چیست؟ طبق تعریف قانون مدنی از ای…