به خویشاوندان یک شخص که دارای رابطه خونی صعودی نزولی و یا خط سیر عمودی و افقی دارند گفته می شود. مانند رابطه پدر فرزندی که صعودی نزولی بوده و رابطه برادر خواهری که خط سیر افقی و عمودی دارد.

نوشته‌ها

دعوی ترک انفاقhttps://adljooyan.com/

ترک انفاق و شکایت ندادن نفقه

/
دعوی ترک انفاق : در فصل هشتم از کتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی در…