اقرار شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به درامد یک سال مالی خویش را که بر اساس آن مالیات وی تعیین میگردد اظهارنامه مالیاتی گویند.

income tax returns

نوشته‌ها

اعلام عدم فعالیت شرکتhttps://adljooyan.com/

اعلام عدم فعالیت شرکت

/
اعلام عدم فعالیت شرکت : بعد از تشکیل و ثبت شرکت و سپری کردن مراح…