این‏ جرم از جرایم مطلق بوده و حصول نتیجه، شرط تحقق جرم نیست. لازم‏ نیست که به جهت استفاده از آن سند، نفعی به‏ مرتکب برسد یا موجد اضرار غیر ‏شود.

رکن مادی این جرم، استناد و به‌کارگیری سند مجعول است.

عنصر روانی‌ یا رکن مادی این جرم نیز همان عمد در استفاده‌ و قصد اضرار به‌ دیگری‌ است.

نوشته‌ها

وکیل استفاده از سند مجعولadljooyan

وکیل استفاده از سند مجعول

/
وکیل متخصص در امور استفاده از سند مجعول : در اکثر مواقع ایجا…