پول خارجی را ارز می گویند که منظور آن پولی است که در کشور هایی جز کشور اصلی داد و ستد می شود .

نوشته‌ها

مطالبه ارز خارجیhttps://adljooyan.com

مطالبه ارز خارجی

/
مطالبه ارز خارجی : پولی که در کشور اصلی تحت نظارت بانک مرکزی…