اداره ثبت شرکت ها وظیفه ثبت شرکت های تجاری را برعهده دارد و مرجع ثبت فعالیت های تجاری در تهران می باشد. وظایف اصلی این اداره به سه زیرشاخه تقسیم می شود که عبارتند از: 1- ثبت شرکت های تجاری داخل ایران اعم از اینکه شرکت داخلی و یا خارجی باشد. 2- ثبت علائم تجارتی و اختراعات و نام تجارتی و اشکال و ترسیمات صنعتی. 3- ثبت دفتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی.

از دیگر وظایف اداره ثبت شرکت ها می تونا به موارد ذیل اشاره نمود:

الف) نظارت بر فعالیت های مربوط به ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری

ب) بررسی طرح های کلی در رابطه با ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری

ج) انجام مکاتبات با دفاتر حقوقی و امور بین الملل در ارتباط با وظایف ومسؤلیت های آنان

د) بررسی و اظهارنظر راجع به وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشور در رابطه با ثبت شرکت ها

ک) شرکت در جلسات وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمان های دولتی در رابطه با ثبت شرکت ها

گ) بررسی طرح اساسنامه های شرکت های سهامی عام ( موضوع ماده 8 قانون اصلاحی از قانون تجارت)

ل) رسیدگی به اسناد مالکیت املاکی که جز سرمایه اولیه شرکت منظور شده یا در قبال سهام سهم الشرکه جدید به شرکتها منتقل شده

م) تنظیم آگهی تأسیس شرکت و ارسال آن به دفتر روابط عمومی جهت انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار

ن) نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکت ها مطابق تصمیمات متخذه از طرف دادگاه ها و دادسراها

نوشته‌ها

شرکت تضامنی

/
شرکت تضامنی :  یکی از هفت شرکت شناخته شده در قانون تجارت می باشد ک…