سند نوشتاری بین موجر و مستاجر است که توضیحات لازم مربوط به اطلاعات طرفین، اجاره بها واطلاعات مربوط به مورد اجاره در آن نوشته می شود.

نوشته‌ها

الزام به تنظیم سند رسمی اجارهhttps://adljooyan.com

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

/
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره : در روابط موجر و مستاجر ممکن …