در لغت به معنای سوگند یاد کردن و قسم خوردن می باشد و در اصطلاح حقوقی هرگاه کسی برای اثبات ادعای خود یا بی گناه بودن خود اقدام به قسم خوردن نماید، اتیان سوگند انجام داده است.

نوشته‌ها

وکیل الزام به فک رهن

وکیل الزام به فک رهن ، نمونه اظهارنامه فک رهن

/
وکیل الزام به فک رهن : برای تعریف از فک رهن می بایست ابتدائا ره…