ابلاغ به معنی مطلع کردن اشخاص نسبت به موضوعی یا امری می باشد.

ابلاغ قضائی تقسیم می شود به ابلاغ قانونی و ابلاغ واقعی

نوشته‌ها

اظهارنامه

/
اظهارنامه: یکی از مواردی که به منظور مطالبه حق در برخی موارد و پی…