مسئول پرداخت دیه

/
مسئول پرداخت دیه دیه از جمله مجازات اصلی در نظر گرفته شده در قان…