هر سند رسمی که مطابق قانون توسط مراجع صالحه صادر شود و مؤید هویت صاحب آن سند باشد .

نوشته‌ها

حذف نام همسر سابق از شناسنامه

/
حذف نام همسر سابق از شناسنامه به دلیل این که طلاق جزء خصوص…