هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته، لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد؛ جنایت واقع شده شبه عمد است.

همچنین هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن که جنایتی را با اعتقاد به این که موضوع رفتار وی شی یا حیوان و یا شخص مهدورالدم است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد جنایت واقع شده شبه عمد است .

هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر این که جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد جنایت واقع شده شبه عمد است.

نوشته‌ها

مسئول پرداخت دیه

/
مسئول پرداخت دیه دیه از جمله مجازات اصلی در نظر گرفته شده در قان…

مهلت پرداخت دیه

/
مهلت پرداخت دیه دیه دیه مقدار مالی می باشد که در صورت بروز جنا…