تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال ومالکیت است به طوری که آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می‌گیرد.

براي تحقق عنوان تصرف عدواني بر اساس آنچه كه در قانون آمده است، وجود سه شرط اساسي ضروري است: نخست، سبق تصرف مدعی (سابقه تصرف قبلي خواهان)، دوم، لحوق تصرف مدعي‌عليه (تصرف بعدي خوانده) و سوم، عدواني بودن تصرف (تصرف بدون مجوز قانوني).

نوشته‌ها

وکیل ملکی