در قانون مجازات سابق، مجازات ها را بر اساس شدت و ضعف جرم به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم بندی می کردند و در نتیجه چنانچه مدت حبس، حداکثر ۳ سال در نظر گرفته می شد، به آن حبس جنحه ای گفته می شد.

جنحه در لغت به معنای گناه می باشد.

همچنین جنایت به جرمی گفته می شود که به اندازه ای سنگین باشد که مجازات آن بیش از ۳ سال باشد.خلاف نیز به جرمی گفته می شود که مجازات آن بسیار سبک است. مثل تخلفاتی که به آن ها جریمه نقدی تعلق می گیرد.

با تصویب قانون مجازات جدید یا قوانین موخر، این سه عبارت منسوخ شده اند.

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.