تعدد جرم عبارت است از اینکه مجرمی به ارتکاب جرایم مختلف پرداخته بدون آن که در این بین تحت محکومیت قرار گرفته باشد و مجازات شده باشد. به عبارت دیگر اگر کسی مرتکب رفتار مجرمانه دارای ضمانت کیفری شود و قبل از تحمل محکومیت کیفری خویش اقدام به ارتکاب جرم دیگری کند، تعدد جرم محقق گشته است. تعدد جرم به دو دسته تعدد اعتباری (معنوی) و تعدد واقعی تقسیم می شود.

منظور از تعدد معنوی حالتی است که فرد مجرم یک فعل مجرمانه انجام داده است ولی دارای دو عنوان مجرمانه بوده است، مانند فردی که به وسیله مزاحمت تلفنی اقدام به توهین می نماید.

مراد از تعدد واقعی حالتی است که فرد مرتکب با رفتارهای مستقل اقدام به ارتکاب جرایم مجزا از یکدیگر شده است، مانند کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت.

مطابق ماده 131 قانون مجازات در صورت تعدد جرایم تعزیری ملاک، مجازات شدیدتر می باشد. در خصوص تعدد جرم میان جرایم تعزیری و غیر تعزیری (حدود – دیه – قصاص) یا دو جرم غیرتعزیری، ملاک جمع مجازات ها می باشد.

نوشته‌ها

وکیل مواد مخدرadljooyan

وکیل مواد مخدر , وکیل مواد مخدر در تهران44386581-021

/
وکیل مواد مخدر , وکیل مواد مخدر در تهران : یکی از معضلات بسی…