پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیچنانچه وراث ترکه را رد کنند آیا بعد از رد ترکه می ‌تواننداز تصمیم خود عدول کرده و ترکه را قبول کنند ؟
mahla 4 سال قبل

چنانچه وراث ترکه را رد کنند آیا بعد از رد ترکه می ‌تواننداز تصمیم خود عدول کرده و ترکه را قبول کنند ؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

شارع و قانونگذار به دنبال آن می‌باشد که اداره ترکه را تا جایی که امکان دارد به خود وراث متوفی واگذار کند بنابراین اگر ترکه را رد کنند و بعد از مدتی دوباره خواهان قبول ترکه و اداره کردن و مدیریت ترکه باشند دادگاه این خواسته آنها را مبنی بر قبول ترکه بعد از رد ترکه می پذیرد