پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریوقف مالی در دست اقدام برای وقفیت است که امکان انتفاع از آن مال با بقای عین به هیچ وجهی میسر نیست. آیا این اقدام با توجه به مواد قانونی صحیح می باشد؟
1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

خیر با توجه به ماده ۵۸ قانون مدنی وقف بر مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد.