پرسش و پاسخ حقوقیمستاجری در مالی که سند مالکیت مشاع دارند صاحب عین مستاجره است.
sadegh 2 سال قبل

مستاجری در مالی که سند مالکیت مشاع دارند صاحب عین مستاجره است. در این شرایط است که آن ملک مشاعی نیاز به تعمیراتی دارد که مربوط به اصل بنا و از جمله تعمیرات اساسی آن بناست و حال هر مالک باید به اندازه سهم خود در آن مال اقدام به پرداخت هزینه‌های آن را کند. در این صورت مستاجر وظیفه دارد که اقدام به پرداخت این هزینه ها را کند یا مستاجر؟

2 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

طبق ماده بیستم قانون روابط میان موجر و مستاجر پرداخت این هزینه ها که مربوط به تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره بوده و مربوط به اصل‌بنا است را از مالکین ملک مشاعی به میزان و نسبت سهم خود در ملک مشاعی مطالبه کرد نه از مستاجران آنها.

امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

طبق ماده بیستم قانون روابط میان موجر و مستاجر پرداخت این هزینه ها که مربوط به تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره بوده و مربوط به اصل‌بنا است را از مالکین ملک مشاعی به میزان و نسبت سهم خود در ملک مشاعی مطالبه کرد نه از مستاجران آنها.