پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریفردی کسی را قذف کرده است. این شخص زانی به خاطر ارتکاب جرم زنا محکوم به اعمال مجازات این جرم شده است. آیا در این صورت نیز قاذف مشمول اعمال مجازات جرم قذف خواهد بود؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

خیر به موجب ماده ۲۵۴ قانون مجازات این نسبت دادن تا قبل از توبه مقذوف از زنایی که انجام داده است مجازاتی را برای وی در پی نخواهد داشت.