پرسش و پاسخ حقوقیفردی در حریم چاهی اقدام به تصرفات مادی می کند.در این میان هیچ خسارتی از زیانی به اصل که حریم دارد یعنی همان چاه وارد نمی آید. به هر صورت تصرفی واقع شده است. در این حال آیا مالک میتواند اقامه دعوا بر متصرف نماید؟
saeed 3 سال قبل

فردی در حریم چاهی اقدام به تصرفات مادی می کند.در این میان هیچ خسارتی از زیانی به اصل که حریم دارد یعنی همان چاه وارد نمی آید. به هر صورت تصرفی واقع شده است. در این حال آیا مالک میتواند اقامه دعوا بر متصرف نماید؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

خیر با استناد برماده ۱۳۹
قانون مدنی به دلیل اینکه این تصرف تضرر و زیان نشده است و ادله لازم جهت اقامه دعوا موجود نیست و نمی توان از لحاظ حقوقی این موضوع را پیگیری کرد.