پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریضبط مکالمه جرم است ؟
آرین 3 سال قبل

سلام ضبط مکالمه جرم هست؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

سلام
صرف ضبط کردن جرم نبوده اما چناچه آن نشر داده شود، بله جرم است.