پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: ملک و املاکشخصی مستاجر عین مستاجره ای است. طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی و با توجه با اینکه مستاجر مالک منافع عین مستاجره می باشد، آیا این شخص می تواند مبادرت به وقف این مال را کند؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

خیر به استناد ماده ۵۷ قانون مدنی واقف باید مالک مال باشد تا بتواند مالی را وقف کند. در غیر این صورت اجازه بر وقف مالی را ندارد و این اقدام او غیر قانونی خواهد بود.